Yah'oh 
______________________
my salvation

|

 

.

Ghabaray (Hebrew) Names and Meanings
Strongs Number Dictionary    >>

.

 

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.
Hebrew Names
Strongs Number
Changed Name
Meaning
Abad -Ya'oh
 H5662
 Obadiah
Servant of YAH'OH
Ab -Ya'oh
 H29
  Abiyah
"My Father is YAH'OH "
Achaz -Ya'oh
 H274
 Ahaziah
YAH'OH Takes Possession 
Ach -Ya'oh
 H281
 Ahijah
Brother of YAH'OH
Adan -Ya'oh
 H138
 Adonijah
My Master is YAH'OH
Ad -Ya'oh
 H5718
 Adaiah
YAH'OH has adorned Himself 
Al -Ya'oh
 H452
 Elijah
 YAH'OH Mighty One 
Al -Ya'oh  'ayny
 H454
 Elioenai
Eye toward YAH'OH  
Amar -Ya'oh
 H568
 Amariah
YAH'OH said
Amas -Ya'oh
 H6007
 Amasiah
YAH'OH Carries
Amats -Ya'oh
 H558
 Amaziah
Strength of YAH'OH  
Anathth -Ya'oh
 H6070
 Antothijah
YAH'OH Answers
Ash -Ya'oh
 H6222
 Asaiah
YAH'OH Made
Athal -Ya'oh
 H6271
 Athaliah
YAH'OH Afflicts 
Ath -Ya'oh
 H6265
 Athaiah
YAH'OH Helps 
Atsal -Ya'oh
 H683
 Azaliah
YAH'OH Reserves 
Aur -Ya'oh
 H223
 Uriah
 Fire of YAH'OH
Azan -Ya'oh
 H245
 Azaniah
  YAH'OH Hears
Azar -Ya'oh
 H5838
 Azariah
  YAH'OH Helps
Az -Ya'oh
  H5818
  Uzziah
  YAH'OH is Strong
Azaz -Ya'oh
  H5812
  Azaziah
  YAH'OH Strengthens
Bad -Ya'oh
  H912
  Bedeiah
   Servant of YAH'OH
B'al -Ya'oh
  H1183
  Bealiah
  YAH'OH Possesses
Ban -Ya'oh
  H1141
 Benaiah
  YAH'OH Builds
Baqbaq -Ya'oh
  H1229
 Bakbukiah
  YAH'OH Empties
Baq -Ya'oh
  H1232
  Bukkiah
  YAH'OH lays waste
Barak -Ya'oh
  H1296
  Berechiah
  YAH'OH causes to kneel
Bara -Ya'oh
  H1256
  Beraiah
  YAH'OH has created
B'ash -Ya'oh
  H1202
  Baaseiah
  YAH'OH prepares
Basud -Ya'oh
  H1152
  Besodeiah
  YAH'OH Counsels
Chab -Ya'oh
  H2252
  Habaiah
  YAH'OH Hides
Chag -Ya'oh
  H2293
  Haggiah
  Festival of YAH'OH
Chakal -Ya'oh
  H2446
  Hachaliah  
  Darkness of YAH'OH
Chalaq -Ya'oh
  H2518
  Hillkiah
  YAH'OH is my Portion
Chanan -Ya'oh
  H2608
  Hananiah
  YAH'OH shows Favor
Charan -Ya'oh
  H2736
  Harhaiah
  Wrath of YAH'OH
Chasad -Ya'oh
 H2619
 Hasadiah
  YAH'OH is kind
Chashaban -Ya'oh
 H2813
 Hashabniah
  YAH'OH is mindful
Chashab -Ya'oh
 H2811
 Hashabiah
  YAH'OH considers
Chazaq -Ya'oh
 H2396
 Hezekiah
  YAH'OH strengthens
Chaz -Ya'oh
 H2382
 Hazaiah
  YAH'OH sees
Dal -Ya'oh
 H1806
 Dalaiah
  YAH'OH has drawn
Gadal -Ya'oh
 H1436
 Gedaliah
  YAH'OH is magnified
Gamar -Ya'oh
 H1587
 Gemariah
  YAH'OH completes
Hud -Ya'oh
 H1940
 Hodiah
 Praise of YAH'OH
Hudu -Ya'oh
 H1938
 Hodaviah
 Splendor of YAH'OH
Husha -Ya'oh
 H1955
 Hoshaiah
  YAH'OH delivers
Kanan -Ya'oh
 H3663
 Chenaniah
  YAH'OH Establishes
Kan -Ya'oh
  H3659
  Coniah
  YAH'OH will Establish
Kunan -Ya'oh
 H3562  
  Cononiah
  YAH'OH will establish
M'ad -Ya'oh
  H4573
  Maadiah
  YAH'OH Advances
Mak -Ya'oh
  H4321  
  Michaiah
  Therefore, who is like YAH'OH ?
Maqn -Ya'oh
  H4737  
  Mikneiah
  YAH'OH Acquires
Mashalam -Ya'oh
  H4920
  Meshelemiah
  YAH'OH Repays
M'ash -Ya'oh
  H4641
  Maaseiah
  Work of YAH'OH
Mathan -Ya'oh
  H4983
  Mattaniah
  Gift of YAH'OH
Mathath -Ya'oh
  H4993
  Mattithiah  
  Gift of YAH'OH
Matsab -Ya'oh
  H4677
  Mesobaite
  YAH'OH Finds
M'az -Ya'oh
  H4590
  Maaziah
  YAH'OH my refuge
Mu'ad -Ya'oh
  H4153
  Moadiah
  Time of YAH'OH
Mur -Ya'oh
 H4179
  Moriah
  Seen of YAH'OH
Myk -Ya'oh
 H4322
  Micah
  Therefore, who is like YAH'OH ?
Nacham -Ya'oh
 H5166
  Nehemiah
  YAH'OH comforts
Nadab -Ya'oh
 H5072
  Nedabiah
  YAH'OH Drives
N'ar -Ya'oh
 H5294
  Neariah
  Servant of YAH'OH
Nar -Ya'oh
 H5374
  Neriah
  Light of YAH'OH
Nathan -Ya'oh
 H5418
  Nethaniah
  Given of YAH'OH
Nu'ad -Ya'oh
 H5129
  Noadiah
  To meet with YAH'OH
Pad -Ya'oh
 H6305
  Pedaiah
  YAH'OH redeems
Palal -Ya'oh
 H6421
  Pelaliah
  YAH'OH Intercedes
Palat -Ya'oh
 H6410
  Pelatiah
  YAH'OH Delivers
Pal -Ya'oh
 H6411
  Pelaiah
  YAH'OH is Wonderful
Pathach -Ya'oh
 H6611
 Pethahiah
  YAH'OH Opens
Qul -Ya'oh
 H6964
 Kolaiah
 Voice of YAH'OH
Qush -Ya'oh
 H6984
 Kushaiah
 Entrapped of YAH'OH
R'al -Ya'oh
 H7480
 Reelaiah
 Fear of YAH'OH
Ramal -Ya'oh
 H7425
 Remaliah
  YAH'OH ?
Ram -Ya'oh
 H7422
 Ramiah
  YAH'OH has Raised
R'am -Ya'oh
 H7485
 Raamiah
  YAH'OH has Shaken
Rachab -Ya'oh
 H7345
 Rehabiah
  YAH'OH Enlarges
Raph -Ya'oh
 H7509
 Rephaiah
  YAH'OH Heals
Ra -Ya'oh
 H7211
 Reaiah
  YAH'OH Sees
Shaban -Ya'oh
 H7645
 Shebaniah
  YAH'OH Prospers
Shachar -Ya'oh
 H7841
 Shehariah
  YAH'OH Seeks
Shalam -Ya'oh
 H8018
 Shelemiah
 Peace of YAH'OH
Shama -Ya'oh
 H8098
 Shemaiah
  YAH'OH Hears
Shamar -Ya'oh
 H8114
 Shemariah
  YAH'OH Guards
Shaphat -Ya'oh
 H8203
 Shephatiah
  YAH'OH Judges
Sh'ar -Ya'oh
 H8187
 Sheariah
  YAH'OH has Weighed
Shar -Ya'oh
 H8304
 Seraiah
  YAH'OH Contends
Tabal -Ya'oh
 H2882
 Tebaliah
  YAH'OH Immerses
Tsadaq -Ya'oh
 H6667
 Zedekiah
  YAH'OH is Righteous
Tsaphan -Ya'oh
 H6846
 Zephaniah
  YAH'OH stores up
Tsaru -Ya'oh
 H6870
 Zeruiah
  YAH'OH Soothes
 Tub -Ya'oh
 H2900
 Tobijah
 Pleasing to YAH'OH / YAH'OH is Good
 Yaban -Ya'oh
 H2998
 Ibnijah
  YAH'OH Builds
 Yabarak -Ya'oh
 H3000
 Jeberechiah
 Favored of YAH'OH
 Yachad -Ya'oh
 H3165
  Jehdeiah
 Union of YAH'OH
 Yachazaq -Ya'oh
 H3169
 Hezekiah
  YAH'OH Strengthens
 Yachaz -Ya'oh
 H3167
 Jahaziah
  YAH'OH Sees
 Yach -Ya'oh
 H3174
 Jehiah
YAH'OH is Life
 Yada -Ya'oh
 H3048
 Jedaiah
  YAH'OH Knows
 Yad -Ya'oh
 H3042
 Jedaiah
 Praise of YAH'OH
 Yadyd -Ya'oh
 H3041
 Jedidiah
 Loved of YAH'OH
 Yagadal -Ya'oh
 H3012
 Jigdaliah
 Magnified of YAH'OH
  Ya'oh-  a
 H3058
 Jehu
 He is YAH'OH
   Ya'oh- 'ab
 H3097
 Joab
  YAH'OH Fathered
   Ya'oh- 'achaz
 H3059
 Jehoahaz
  YAH'OH Seized
Ya'oh- 'adah
 H3085
 Jehoadah
  YAH'OH Passes Over
 Ya'oh-'adan
 H3086
 Jehoaddan
  YAH'OH Delights
 YAH'OH
 H3068
 Jehovah
Self Existent One / YAH'OH Exists
 Ya'oh-'al
 H3100
 Joel
  YAH'OH Is Mighty
 Ya'oh-'ash
 H3060
 Jehoash
 Fire of YAH'OH
 Ya'oh-chanan
 H3076
 Jehohanan
  YAH'OH Shows Favor
 Ya'oh-dah
 H3063
 Judah
 Praised of YAH'OH
 Ya'oh-dy
 H3065
 Jehudi
 Celebrated of YAH'OH
 Ya'oh-dyth
 H3067
 Judith
 Praised to YAH'OH
 Ya'oh-kal
 H3081
 Jehukal
  YAH'OH is Able
 Ya'oh-hunadab
 H3082
 Jonadab
  YAH'OH is Willing
 Ya'oh-nathan
 H3083
 Jonathan
  YAH'OH has Given
 Ya'oh-ram
 H3088
 Jehoram
  YAH'OH has Raised
 Ya'oh-saph
 H3084
 Joseph
  YAH'OH Increases
 Ya'oh-shai
 H3091
 Joshua
  YAH'OH is Salvation
 Ya'oh-hushab'ath
 H3090
 Jehoshabeath
 Oath of YAH'OH
 Ya'oh-shaphat
 H3092
 Jehoshaphat
  YAH'OH Judges
 Ya'oh-huyada
 H3077
 Jehoiada
  YAH'OH has Known
 Ya'oh-tsadaq
 H3087
 Josedech
  YAH'OH is Righteous
 Ya'oh-yakyn
 H3078
 Jehoiachin
  YAH'OH will Establish
 Ya'oh-yaqym
 H3079
 Jehoiakim
  YAH'OH will Rise
 Ya'oh-yaryb
 H3080
 Jehoiarib
  YAH'OH Contends
 Ya'oh-huzabad
 H3075
 Jehozabad
  YAH'OH has Endowed
 Yakal -Ya'oh
 H3203
 Jecholiah
  YAH'OH will Enable
 Yakan -Ya'oh
 H3204
 Jeconiah
  YAH'OH will Establish
 Yaphad -Ya'oh
 H3301
 Iphedeiah
  YAH'OH will Liberate
 Yaqam -Ya'oh
 H3359
 Jekamiah
  YAH'OH Rises
 Yaram -Ya'oh
 H3414
 Jeremiah
 Whom YAH'OH has Appointed
 Y'arash -Ya'oh
 H3298
 Jaresiah
  YAH'OH Nourishes
 Yar'ay -Ya'oh
 H3376
 Iirijah
  Dread of YAH'OH
 Yar -Ya'oh
 H3404
 Jeriah
  Taught of YAH'OH
 Yasamak -Ya'oh
 H3253
 Ismachiah
  YAH'OH will Sustain
 Yashama -Ya'oh
 H3460
 Ishmaiah
  YAH'OH will Hear
 Yasha -Ya'oh
 H3470
 Isaiah
  YAH'OH has Saved
 Yashuch -Ya'oh
 H3439
 Jeshoaiah
  YAH'OH Humbles / Empties
 Yash -Ya'oh
 H3449
 Ishijah
  YAH'OH will Lend
 Y'ash -Ya'oh
 H2977
 Josiah
  YAH'OH Heals
 Yazan -Ya'oh
 H3153
 Jezaniah
  YAH'OH has Listened
 Y'azan -Ya'oh
 H2970
 Jaazaniah
  YAH'OH Hears
 Yazarach -Ya'oh
 H3156
  Izrahiah
  YAH'OH Appears
 Yaz -Ya'oh
 H3150
 Jeziah
 Sprinkled of YAH'OH
 Y'az -Ya'oh
 H3269
 Jaaziah
  YAH'OH makes Bold
 Yusaph -Ya'oh
 H3131
 Josiphiah
  YAH'OH Increases
 Yushab -Ya'oh
 H3143
 Josibiah
  YAH'OH Abides
 Yushu -Ya'oh
 H3145
 Joshaviah
  YAH'OH makes Equal
 Zabad -Ya'oh
 H2069
 Zebadiah
  YAH'OH has Given
 Zakar -Ya'oh
 H2148
 Zachariah
  YAH'OH Remembers
 Zarach -Ya'oh
 H2228
 Zerahiah
  YAH'OH Shines