Yahuah
___________________________

|

 

.

Hebrew Names and Meanings
Strongs Number Dictionary    >>

.

 

.

.

.

.
.

.

.
.

.

.
.
Hebrew Names
Strongs Number
Changed Name
Meaning
AbadYahu
 H5662
 Obadiah
Servant of Yahuah
AbYahu
 H29
  Abiyah
"My Father is Yahuah"
AchazYahu
 H274
 Ahaziah
Yahuah Takes Possession 
AchYahu
 H281
 Ahijah
Brother of Yahu
AdanYahu
 H138
 Adonijah
My Master is Yahuah 
AdYahu
 H5718
 Adaiah
Yahuah has adorned Himself 
AlYahu
 H452
 Elijah
 Yahuah Mighty One 
AlYahu 'ayny
 H454
 Elioenai
Eye toward Yahuah 
AmarYahu
 H568
 Amariah
Yahuah said
AmasYah
 H6007
 Amasiah
Yahuah Carries
AmatsYahu
 H558
 Amaziah
Strength of Yahuah 
AnaththYah
 H6070
 Antothijah
Yahuah Answers
AshYah
 H6222
 Asaiah
Yahuah Made
AthalYahu
 H6271
 Athaliah
Yahuah Afflicts 
AthYah
 H6265
 Athaiah
Yahuah Helps 
AtsalYahu
 H683
 Azaliah
Yahuah Reserves 
AurYahu
 H223
 Uriah
 Fire of Yahuah
AzanYah
 H245
 Azaniah
 Yahuah Hears
AzarYahu
 H5838
 Azariah
 Yahuah Helps
AzYahu
  H5818
  Uzziah
  Yahuah is Strong
AzazYahu
  H5812
  Azaziah
  Yahuah Strengthens
BadYah
  H912
  Bedeiah
   Servant of Yahuah
B'alYah
  H1183
  Bealiah
  Yahuah Possesses
BanYahu
  H1141
 Benaiah
  Yahuah Builds
BaqbaqYah
  H1229
 Bakbukiah
  Yahuah Empties
BaqYahu
  H1232
  Bukkiah
  Yahuah lays waste
BarakYahu
  H1296
  Berechiah
  Yahuah causes to kneel
BaraYah
  H1256
  Beraiah
  Yahuah has created
B'ashYah
  H1202
  Baaseiah
  Yahuah prepares
BasudYah
  H1152
  Besodeiah
  Yahuah Counsels
ChabYah
  H2252
  Habaiah
  Yahuah Hides
ChagYah
  H2293
  Haggiah
  Festival of Yahuah
ChakalYah
  H2446
  Hachaliah  
  Darkness of Yahuah
ChalaqYahu
  H2518
  Hillkiah
  Yahuah is my Portion
ChananYahu
  H2608
  Hananiah
  Yahuah shows Favor
CharanYah
  H2736
  Harhaiah
  Wrath of Yahuah
ChasadYah
 H2619
 Hasadiah
  Yahuah is kind
ChashabanYah
 H2813
 Hashabniah
  Yahuah is mindful
ChashabYahu
 H2811
 Hashabiah
  Yahuah considers
ChazaqYahu
 H2396
 Hezekiah
  Yahuah strengthens
ChazYah
 H2382
 Hazaiah
 Yahuah sees
DalYahu
 H1806
 Dalaiah
  Yahuah has drawn
GadalYahu
 H1436
 Gedaliah
 Yahuah is magnified
GamarYahu
 H1587
 Gemariah
  Yahuah completes
HudYah
 H1940
 Hodiah
 Praise of Yahuah
HuduYah
 H1938
 Hodaviah
 Splendor of Yahuah
HushaYah
 H1955
 Hoshaiah
 Yahuah delivers
KananYahu
 H3663
 Chenaniah
 Yahuah Establishes
KanYahu
  H3659
  Coniah
  Yahuah will Establish
KunanYahu
 H3562  
  Cononiah
  Yahuah will establish
M'adYah
  H4573
  Maadiah
  Yahuah Advances
MakYahu
  H4321  
  Michaiah
  Therefore, who is like Yahuah?
MaqnYahu
  H4737  
  Mikneiah
  Yahuah Acquires
MashalamYahu
  H4920
  Meshelemiah
  Yahuah Repays
M'ashYahu
  H4641
  Maaseiah
  Work of Yahuah
MathanYahu
  H4983
  Mattaniah
  Gift of Yahuah
MathathYahu
  H4993
  Mattithiah  
  Gift of Yahuah
MatsabYah
  H4677
  Mesobaite
  Yahuah Finds
M'azYahu
  H4590
  Maaziah
  Yahuah my refuge
Mu'adYah
  H4153
  Moadiah
  Time of Yahuah
MurYah
 H4179
  Moriah
  Seen of Yahuah
MykYahu
 H4322
  Micah
  Therefore, who is like Yahuah?
NachamYah
 H5166
  Nehemiah
  Yahuah comforts
NadabYah
 H5072
  Nedabiah
  Yahuah Drives
N'arYah
 H5294
  Neariah
  Servant of Yahuah
NarYahu
 H5374
  Neriah
  Light of Yahuah
NathanYahu
 H5418
  Nethaniah
  Given of Yahuah
Nu'adYah
 H5129
  Noadiah
  To meet with Yahuah
PadYahu
 H6305
  Pedaiah
  Yahuah redeems
PalalYah
 H6421
  Pelaliah
  Yahuah Intercedes
PalatYahu
 H6410
  Pelatiah
  Yahuah Delivers
PalYah
 H6411
  Pelaiah
  Yahuah is Wonderful
PathachYah
 H6611
 Pethahiah
 Yahuah Opens
QulYah
 H6964
 Kolaiah
 Voice of Yahuah
QushYahu
 H6984
 Kushaiah
 Entrapped of Yahuah
R'alYah
 H7480
 Reelaiah
 Fear of Yahuah
RamalYahu
 H7425
 Remaliah
 Yahuah ?
RamYah
 H7422
 Ramiah
 Yahuah has Raised
R'amYah
 H7485
 Raamiah
 Yahuah has Shaken
RachabYahu
 H7345
 Rehabiah
 Yahuah Enlarges
RaphYah
 H7509
 Rephaiah
 Yahuah Heals
RaYah
 H7211
 Reaiah
  Yahuah Sees
ShabanYahu
 H7645
 Shebaniah
 Yahuah Prospers
ShacharYah
 H7841
 Shehariah
 Yahuah Seeks
ShalamYahu
 H8018
 Shelemiah
 Peace of Yahuah
ShamaYahu
 H8098
 Shemaiah
 Yahuah Hears
ShamarYahu
 H8114
 Shemariah
 Yahuah Guards
ShaphatYahu
 H8203
 Shephatiah
 Yahuah Judges
Sh'arYah
 H8187
 Sheariah
 Yahuah has Weighed
SharYahu
 H8304
 Seraiah
 Yahuah Contends
TabalYahu
 H2882
 Tebaliah
 Yahuah Immerses
TsadaqYahu
 H6667
 Zedekiah
 Yahuah is Righteous
TsaphanYahu
 H6846
 Zephaniah
 Yahuah stores up
TsaruYah 
 H6870
 Zeruiah
 Yahuah Soothes
 TubYahu
 H2900
 Tobijah
 Pleasing to Yahuah / Yahuah is Good
 YabanYah
 H2998
 Ibnijah
 Yahuah Builds
 YabarakYahu
 H3000
 Jeberechiah
 Favored of Yahuah
 YachadYahu
 H3165
  Jehdeiah
 Union of Yahuah
 YachazaqYahu
 H3169
 Hezekiah
 Yahuah Strengthens
 YachazYah
 H3167
 Jahaziah
 Yahuah Sees
 YachYah
 H3174
 Jehiah
 Yahuah is Life
 YadaYah
 H3048
 Jedaiah
 Yahuah Knows
 YadYah
 H3042
 Jedaiah
 Praise of Yahuah
 YadydYah
 H3041
 Jedidiah
 Loved of Yahuah
 YagadalYahu
 H3012
 Jigdaliah
 Magnified of Yahuah
 Yahua
 H3058
 Jehu
 He is Yahuah
 Yahu'ab
 H3097
 Joab
 Yahuah Fathered
 Yahu'achaz
 H3059
 Jehoahaz
 Yahuah Seized
 Yahu'adah
 H3085
 Jehoadah
 Yahuah Passes Over
 Yahu'adan
 H3086
 Jehoaddan
 Yahuah Delights
 YAHUAH
 H3068
 Jehovah
Self Existent One / Yahuah Exists
 Yahu'al
 H3100
 Joel
 Yahuah Is Mighty
 Yahu'ash
 H3060
 Jehoash
 Fire of Yahuah
 Yahuchanan
 H3076
 Jehohanan
 Yahuah Shows Favor
 Yahudah
 H3063
 Judah
 Praised of Yahuah
 Yahudy
 H3065
 Jehudi
 Celebrated of Yahuah
 Yahudyth
 H3067
 Judith
 Praised to Yahuah
 Yahukal
 H3081
 Jehukal
 Yahuah is Able
 Yahunadab
 H3082
 Jonadab
 Yahuah is Willing
 Yahunathan
 H3083
 Jonathan
 Yahuah has Given
 Yahuram
 H3088
 Jehoram
 Yahuah has Raised
 Yahusaph
 H3084
 Joseph
 Yahuah Increases
 Yahusha
 H3091
 Joshua
 Yahuah is Salvation
 Yahushab'ath
 H3090
 Jehoshabeath
 Oath of Yahuah
 Yahushaphat
 H3092
 Jehoshaphat
 Yahuah Judges
 Yahuyada
 H3077
 Jehoiada
 Yahuah has Known
 Yahutsadaq
 H3087
 Josedech
 Yahuah is Righteous
 Yahuyakyn
 H3078
 Jehoiachin
 Yahuah will Establish
 Yahuyaqym
 H3079
 Jehoiakim
 Yahuah will Rise
 Yahuyaryb
 H3080
 Jehoiarib
 Yahuah Contends
 Yahuzabad
 H3075
 Jehozabad
 Yahuah has Endowed
 YakalYahu
 H3203
 Jecholiah
 Yahuah will Enable
 YakanYahu
 H3204
 Jeconiah
 Yahuah will Establish
 YaphadYah
 H3301
 Iphedeiah
 Yahuah will Liberate
 YaqamYah
 H3359
 Jekamiah
 Yahuah Rises
 YaramYahu
 H3414
 Jeremiah
 Whom Yahuah has Appointed
 Y'arashYah
 H3298
 Jaresiah
 Yahuah Nourishes
 Yar'ayYah
 H3376
 Iirijah
  Dread of Yahuah
 YarYahu
 H3404
 Jeriah
  Taught of Yahuah
 YasamakYahu
 H3253
 Ismachiah
  Yahuah will Sustain
 YashamaYahu
 H3460
 Ishmaiah
  Yahuah will Hear
 YashaYahu
 H3470
 Isaiah
  Yahuah has Saved
 YashuchYah
 H3439
 Jeshoaiah
  Yahuah Humbles / Empties
 YashYahu
 H3449
 Ishijah
  Yahuah will Lend
 Y'ashYahu
 H2977
 Josiah
  Yahuah Heals
 YazanYahu
 H3153
 Jezaniah
  Yahuah has Listened
 Y'azanYahu
 H2970
 Jaazaniah
  Yahuah Hears
 YazarachYah
 H3156
  Izrahiah
  Yahuah Appears
 YazYah
 H3150
 Jeziah
 Sprinkled of Yahuah
 Y'azYahu
 H3269
 Jaaziah
 Yahuah makes Bold
 YusaphYah
 H3131
 Josiphiah
 Yahuah Increases
 YushabYah
 H3143
 Josibiah
 Yahuah Abides
 YushuYah
 H3145
 Joshaviah
 Yahuah makes Equal
 ZabadYahu
 H2069
 Zebadiah
 Yahuah has Given
 ZakarYahu
 H2148
 Zachariah
 Yahuah Remembers
 ZarachYah
 H2228
 Zerahiah
 Yahuah Shines